Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Nghề thúc đồng từ đam mê

Nghề thúc đổng ở Hà Thành, nghệ nhân Lê Văn Phú